ကူညီထောက်ပံ့ 8.9.2021

8.9.2021
ယနေ့
သုခချမ်းသာ ကျန်းမာရေး
စောင့်ရှောက်မှု လူမှု
အထောက်အကူပြုအသင်း

SocialWelfareGroup(tkct)

လူမှုအခောက်အကူပြုအဖွဲ့

(သုခချမ်းသာ) ၏လုပ်ငန်း
အစီအစဉ်ဖြင့် ကူညီထောက်ပံ့ရေးများကိုဆောင်ရွက်ပါသည်၊
အမှတ် ၁ ရပ် 5 ဦး
အမှတ် ၂ ရပ် 3 ဦး
အမှတ် ၃ ရပ် 3 ဦး
အမှတ် ၅ ရပ် 7 ဦး
အမှတ် ၇ ရပ် 3 ဦး
အမှတ် ၈ ရပ် 2 ဦး
မိုးကန် 2 ဦး
ပေါက်ပင်ချိုင်း 6 ဦး
ပေါင်း 31 ဦး
Social welfare group(tkct)
လူမှုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့
(သုခချမ်းသာ)

ဦးဣဒ္ဓိ သိမ်တော်ကျောင်း

            သုခချမ်းသာ

ဦးရဲဒင်သန်း

ဦးမောင်ဦး

ဦးသိန်းထွန်း တက်လူ

ဦးစိုးဝင်း

တို့က ကူညီထောက်ပံ့ပေးကြ
ပါသည်၊

7.9.2021 မနေ့ကထိ 620 ဦး
8.9.2021 ယနေ့ 31 ဦး
စုစုပေါင်း 651 ဦး

ကူညီနေမယ်သင့်ကျန်းမာရေး

လိုအပ်သည့်အချိန်လိုအပ်သည့်နေရာလိုအပ်သည်များကိုမေတ္တာဖြင့်ကူညီနေတာ

သုခချမ်းသာ