ပူးပေါင်းကူညီ 11.9.2021

11.9.2021 ပဲချက်ကျေးရွာ
Covid-19 Positive တွေ့ရှိသူများလာမှုအတွက်
သုခချမ်းသာကျန်းမာရေး
စောင့်ရှောက်မှု လူမှု
အထောက်အကူပြုအသင်းသည်

SocialWelfareSupportProgram(tkct)

လူမှုအထောက်အကူပြုအစီအစဉ် အရ မိမိတို့အသင်းတတ်အားသလောက်

ပူးပေါင်းကူညီမှုကိုဆောင်ရွက်ပါသည်၊

ဦးမြင့်လွင်

ဦးတင်ထွန်းအောင်

ပဲချက်ကျေးရွာနှင့်ချိတ်ဆက်

ဆန် ၃ ပြီပါ အိတ် 15 အိတ်
ဆီ 15 ပုလင်း
တို့ကိုပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်
ရွက်လှူဒါန်းပါသည်၊
*မြို့နယ်သူမြို့နယ်သားများ
အနာရောဂါဘေး
ကပ်ရောဂါဘေးမှကင်း
လွတ်ကြပါစေ၊
*ကပ်ရောဂါကင်းစင် ကျန်း
မာပျော်ရွှင်ကြပါစေ၊