သဘာဝဘေးအန `တရယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့် ဖြစ်ပေါ်လာပါက ကူညီဆောင်ရွက်ရေး

သဘာဝဘေးအန `တရယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့် ဖြစ်ပေါ်လာပါက ကူညီဆောင်ရွက်ရေး